Политика при обработване на личните данни

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и какви са Вашите права. vkusnotii.com (наричано по-надолу “САЙТА”) е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

І. Предмет

Настоящата Политика за поверителност има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на САЙТА, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че

 • Всяко лице, което е заредило на браузъра си САЙТА или е било пренасочено към него, се съгласява  с Условията за ползване,  настоящата политика и Политика за бисквитките и ако лицето не желае да ползва услугите на САЙТА, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне САЙТА.
 • Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на САЙТА или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на САЙТА би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до САЙТА.

II . Правно основание

Настоящата Политика за поверителност се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят (“Българското законодателство”) и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (“GDPR”). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, в това число и САЙТА трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незаконосъобразно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в GDPR: – личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; – личните данни са подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват; – личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид; – личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват; – личните данни сe обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

ІІI. Определения

 1. Лични данни – всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;
 2. Обработване на лични данни – всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;
 3. Администратор на лични данни – лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;
 4. Основание за обработване на лични данни (основание) – условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.
 5. Посетител: всяко лице, което зареди САЙТА в уеб браузъра си.

ІV. Категории обработвани данни, цели на обработването, срок на съхранение. Основание за обработване.

1. Бисквитки (“Cookies’): Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които САЙТА ни използва, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. Повече информация за това може да намерите в нашата Политика за бисквитките.

2. Данни, които могат се събират според категорията потребители:

 1. Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя;
 2. Данни за местонахождение, посочвани от посетителя;
 3. Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в САЙТА;
 4. Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

3. Цели на обработването:

 1. Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на САЙТА; Преброяване на посещаемостта на САЙТА;
 2. Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

4. Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка “бисквитка” (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

5. Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитките.

V. На какво основание обработваме вашите лични данни?

Данните, които събираме от бисквитките, ние обработваме за следните цели:

 • за да Ви предоставим достъп до САЙТА;
 • за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на нашите услуги, а оттам и на интереса към тях.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели:

 • за анализ на трафика към САЙТА и с оглед предпазване от злонамерени атаки;
 • показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация.

VІ. Кой има достъп до вашите лични данни и как защитаваме вашите лични данни?

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. За да гарантираме сигурността на САЙТА, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) – метод за кодиране на лични данни.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

VІІ. Срокове, в които съхраняваме вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на САЙТА. Конкретните срокове за съхранение на определени категории данни са посочени на съответните места в тази Политика.

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на САЙТА, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате САЙТА.